فراسپهر ایرانیان در آینده ای نزدیک، به قطب آموزش خلبان مسافربری منطقه تبدیل خواهد شد.

احتمال افراد زیادی را دیده اید که آرزوی موفقیت در تحصیل و یا شغل خود را دارند و به روزهایی فکر میکنند که به عنوان فردی تاثیرگذار در جامعه، کشور و یا حتی دنیا تبدیل شده اند. فردی که چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، توانایی تغییر وضعیت دنیای اطراف خود را دارد و با تالش بسیار توانسته است برای بهتر شدن زندگی خود و دیگران کاری انجام دهد.

کتابهای زیادی در رابطه زندگی و تصمیمهای افراد موفق در دنیا نوشته شده است و معموال جوانا

ن برای رسیدن به چنین جایگاهی، دوست دارند فراز و نشیب راه طی شده را از زبان کسی که روی قله موفقیت ایستاده است، بشنوند. حاال به بهانه آغاز دورههای تحصیلی مرکز آموزش خلبانی فراسپهر، ب

ه سراغ یکی از کارآفرینان کشور رفتیم که با همت و تالش خودش، به بزرگترین کارآفرین حوزه غذای آماده مصرف کل کشور تبدیل شده و با احداث سلسلهای از کارخانهها بستر شغل بیش از ۲۰۰۰ نفر را فراهم کرده است. او در مسیر پیشرفت، فقط به پیشرفت خودش ا کتفا نکرده و اقدامات زیادی در جهت بهبود کیفیت زندگی هموطنان و پیشرفت کشورش انجام داده است. مهندس علیخانی، مدتی است به صنعت هوایی که به علت تحریمها ضعفهای زیادی پیدا کرده است نیز وارد شده و با راه اندازی هلدینگ رز، پا به مسیر موفقیت در این عرصه گذاشته است.

مهندس حسین علیخانی، بنیانگذار کارخانجات نامینو، در گفتوگویی صمیمی، از دغدغه ها و دالیل ورودش به این عرصه گفت و چشمانداز خود را در این زمینه ترسیم کرد: مشکلات صنعت هوایی کشور و کمبودهای مختلفی که در این عرصه دیده میشود باعث شد تا به فکر ورود به این حوزه شویم. با بررسی دقیق و آسیب شناسی این حوزه، تربیت خلبان مسافربری حرفهای و مدیریت منابع انسانی، به عنوان گام نخست رسیدن به اهداف مشخص شد. اما در کنار آن، از باقی مسائل صنعت هوایی کشور نیز غافل نشدیم و با آمادهسازی بسترها در هلدینگ هوایی رز، به زودی شاهد افتتاح بخشهای دیگر نظیر ایر تا کسی، آژانس اینترنتی، سمیالتور ) شبیه ساز(، خدمات بیمه و … نیز خواهیم بود که به عنوان یکی از مرا کز شاخص حوزه هوایی کشور شناخته خواهد شد.

در زمان تاسیس مرکز آموزش خلبانی فراسپهر در هلدینگ رز، اولین نکته ای که مورد توجه قرار گرفت، عدم وجود بستر مناسب برای پیشرفت جوانان و علاقه مندان خلبانی در کشور بود. به این صورت که تنها مراکز آموزش خلبانی هواپیمای مسافربری کشور در استان تهران قرار دارند و همه باید برای گذراندن این دوره ها، حداقل برای دو سال به تهران مهاجرت کنند. این تمرکز امکانات در استان تهران، باعث شده بود تا بسیاری از علاقه مندان این شغل، به دلیل مشکلات فراوان مهاجرت، از رسیدن به آرزوی قدیمیشان باز بمانند. به همین خاطر، سعی کردیم از هدر رفتن استعدادهای جوانان کشور جلوگیری کنیم و این مرکز را به عنوان اولین مجموعه آموزش خلبانی کشور که به صورت کاملا منفصل از تهران، در شمال شرق، شرق و مرکز کشور فعالیت میکند، تاسیس کنیم. مرکز آموزش خلبانی فراسپهر به طور همزمان در مشهد و اصفهان در حال فعالیت است و از کادر علمی و فنی مجربی برای آموزش استفاده میکند.

وارد کردن امکانات و بسترهای پیشرفت برای افراد مستعد در مناطق مختلف کشور، یکی از رسالتهایی است که تصور میکنم باید به عنوان مسئولیت اجتماعی، به سرانجام برسانم و بعد از این هم، تالشهای بیشتری در این زمینه خواهم داشت. معتقدم به لطف خداوند، مرکز آموزش هوانوردی فراسپهر ایرانیان قطعا در آیندهای نزدیک به قطب آموزش خلبانی منطقه تبدیل خواهد شد.