آنچه که باید برای رسیدن به رویای همیشگیتان بدانید

بسـیاری از مـردم اطلاعـات کمـی در رابطـه بـا نحـوه مشغول شدن به حرفه خلبانی در اختیار دارند. زمانی کـه حـرف از خلبان شـدن پیـش میآیـد، بسـیاری تصور میکننـد بایـد هماننـد رشـته پزشـکی، مدتهـا درس بخوانند، در کنکور شرکت کنند و پس از قبولی در رشته خلبانـی، بـا تحصیـل طوالنـی مـدت در آن، سـرانجام فارغ التحصیـل و در شـرکتهای هواپیمایـی مختلـف مشـغول بـه کار شـوند.

آرزوی بر باد رفته تعـداد زیـادی از مـردم هـم تفاوتـی بیـن خلبانـی هواپیمـای مسـافربری و خلبانـی هواپیمـای نظامـی، قائل نیسـتند و تحت تاثیـر فیلمهـای تلویزیونی، تصور میکننـد تنهـا راه رسـیدن بـه شـغل خلبانـی، حضـور در دانشـگاههای نظامـی اسـت. تصـور دیگـری کـه بـه واسـطه عـدم تفکیـک خلبانـی نظامـی و مسـافربری در ذهـن عمـوم مـردم شـکل گرفتـه اسـت، سلامت کامـل بـدن و دنـدان هاسـت، از ایـن جهـت ا گـر کسـی دارای دنـدان پـر شـده یـا اسـتخوان شکسـته باشـد، خـود را از رسـیدن بـه آرزوی خلبانی محـروم کرده اسـت.

طبیعتا تمـام بانوان نیـز به دلیـل عدم جـذب دانشـجوی خانم در دانشـکدههای نظامـی، از رسـیدن بـه ایـن رویـا جـا میماننـد. اما بـرای رسـیدن به پاسـخ سـوال مهـم و سرنوشتسـاز “چگونـه خلبـان شـویم؟” و همچنیـن مشـخص شـدن میـزان درسـتی ذهنیتهـای قبـل، بـه سـراغ اسـاتید و کاپیتانهـای مجموعـه فراسـپهر رفتیـم تـا بـا اطالعـات آنهـا، مسـیر روشـنتری بـرای تصمیمگیـری در رابطـه بـا زندگـی خـود و یـا فرزندانمـان، پیـدا کنیـم.

کاپیتـان فیروزکوهـی فـر و کاپیتـان کیـوان، متخصصیـن حـوزه پـرواز، توضیحاتـی در ایـن رابطـه ارائـه دادهانـد:

انواع مشاغل هوایی شغل خلبانی همواره از کودکی آرزوی کودکان بسیاری بـوده اسـت و تصـور اشـتباه در اینکـه خلبانـان نیازمنـد معـدل بـاال یـا دیپلـم ریاضـی- فیزیـک هسـتند و یـا تصـورات اشـتباه در ارتبـاط بـا میـزان سلامت جسـمی در ایـن افـراد، آنهـا را از ایـن آرزو دور کـرده اسـت. در مبحـث خلبانـی هواپیماهـای غیرنظامـی دو نـوع خلبانـی تفریحی-غیـر شـغلی و مسـافربری- شـغلی وجـود دارد کـه در مبحـث مسـافربری- شـغلی ۵ رشـته خلبانی، مهمانـداری، مراقبت پـرواز، متخصص تعمیر و نگهـداری و دیسـپچرها را شـامل میشـود. هیوالی خیالی بایـد بدانیـم کـه در تمـام دنیـا، خلبـان شـدن نیـازی بـه حضـور در دانشـگاه نـدارد و فراینـدی مشـابه دریافـت گواهینامـه رانندگـی اسـت.

یعنـی ا گـر پیـش از ایـن بـه دنبـال انتخـاب رشـته خلبانـی در دانشـگاهی خـاص بودهایـد و یـا تصـور میکردیـد بـرای خلبـان شـدن بایـد مـدرک رشـتههای ریاضـی و مهندسـی را داشتهباشـید همیـن االن ایـن ذهنیتهـا را دور بریزیـد. خلبانـی ماننـد رانندگـی ماشـین، نیازمنـد گواهینامـه ایسـت کـه عالقهمنـدان بـه ایـن حـوزه بایـد بـرای دریافـت آن، ۶ سـطح از آموزشهـای خلبانـی را طـی کننـد کـه البتـه ۳ سـطح از آن، تئـوری و سـه سـطح آن عملـی اسـت. بـرای گذرانـدن هـر یـک از ایـن سـطوح فـرد متقاضـی نیازمنـد موفقیـت در آزمونهـای عملـی و تئـوری اسـت کـه سـازمان هواپیمایـی کشـوری اقـدام بـه برگـزاری آنهـا میکند و پـس از گذرانـدن همه آنهـا میتواند به عنـوان خلبـان وارد بـازار کار شـود. گواهینامه راهبری هواپیما سـطح ابتدایی این گواهینامه با نـام CPL نیازمند ۶۴۰ سـاعت کالس تئـوری- زمینـی و ۱۵۰ سـاعت آمـوزش عملـی و هوایـی میباشـد.

در مجمـوع سـه سـطح الزم CPL,MEP و IR مجموعـا نیازمنـد ۱۰۰۰ سـاعت کالس تئوری و ۲۰۲ ساعت کالس عملی میباشد که فرایندی ۲ تـا ۳ سـاله را بـه علـت شـرایط متعـدد تاثیرگـذار در برگـزاری کالسهـای عملـی در برمیگیـرد. بـا ایـن حـال، مرا کز آمـوزش ایـن دورههـا که همـراه بـا ارائـه گواهینامه معتبـر باشـد، در تمـام کشـور فقـط ۶ مرکـز هسـتند. کـه مرکـز فراسـپهر ایرانیـان بـه عنـوان اولیـن مرکـز آمـوزش تخصصـی خلبانـی کشـور کـه در خـار ج از تهـران فعالیت میکنـد، هـر آنچـه کـه از ملزومـات دریافـت گواهینامـه میباشـد را در دورههـای خـود پوشـش میدهـد و بـا همراهی این مرکز، با خیال راحـت میتوانید به خلبانی توانمنـد و ارزشـمند تبدیل شـوید. الزم به ذکر اسـت که  این گواهینامه، بینالمللی بوده و در تمام شـرکتهای هواپیمایـی اروپایـی، قابـل اسـتفاده اسـت.

چه قدر زمان نیاز است؟

کالسهـای ایـن دوره شـامل ۱۵ عنـوان درسـی نظیـر موتور وسیسـتمهای هوایی، تجهیـزات هوایی، توزیع و تعـادل، کارایـی هواپیمـا و… میشـود کـه تمامـی جزوات و منابع این دروس به زبان انگلیسـی میباشـد که افـراد میتوانند در دو شـهر مشـهد و اصفهـان در این مرکـز بـه فرا گیـری دورههـای تئـوری بپردازنـد. البتـه در ابتـدای کار، بـا حـد متوسـط فهـم از زبـان انگلیسـی هم میتـوان در ایـن دورههـا شـرکت داشـت و بـه مـرور بـه تقویـت زبـان انگلیسـی پرداخـت. هواپیمای بهروز و استاندارد گذرانـدن دورههـای عملـی خلبانـی اهمیـت زیـادی دارد و بـه دلیـل تحریـم، در بسـیاری از دورههـا، اسـتانداردهای بینالمللـی و یـا تجهیـزات روز دنیـا اسـتفاده نمیشـوند. بـا اعمـال تحریمهـای هوایـی بـرای ایـران، ورود هواپیمـای بـهروز و نـو بـه ایـران بـه مشـکالت زیـادی برخـورد و عملا امـکان ناپذیـر شـد. بـا ایـن حـال مرکـز آمـوزش خلبانـی فراسـپهر، بـه عنـوان تجربهای نادر، توانسته است دو هواپیمای مسافربری دو موتـوره، کاملا جدیـد و نـو را وارد کشـور کنـد کـه جـزو معـدود هواپیماهـای مـدرن کشـور میباشـد و نیازمند گواهینامـه MEP نیـز میباشـد.

همچنیـن در کنـار ایـن دو فرونـد هواپیما، این مرکـز با افتخار و بـه صورت ایمن دارای هواپیمـای آموزشـی CPRU بـا سـاعت پـروازی بیـش از ۱۰۰۰ سـاعت اسـت. شرایط عمومی خلبان شدن وی ضمن اشاره به شرایط عمومی متقاضیان این رشته گفـت: داشـتن ۱۸ سـال تمـام، دیپلـم متوسـطه و مدرک زبـان انگلیسـی سـطح ۲ ICAO و کارت پایـان خدمت یا معافیت غیرپزشـکی یا معافیـت تحصیلـی را از ملزومات عمومی این دوره دانسته و همچنین شرایط اختصاصی آن را موفقیـت در ارزیابـی در برخـی دروس دبیرسـتان، تسـتهای پزشـکی و تاییدیه امنیتی دانسـت. بـا توجه به اینکه سازمان هواپیمایی کشور تابع مقررات خلبانی اتحادیـه اروپا)یـازا( اسـت مقـررات پزشـکی در دریافـت گواهینامههـای خلبانـی از سـختگیری بـه مراتـب کمتـری نسـبت بـه دیگـر سـازمانهای مرجـع برخـوردار اسـت. بنابرایـن نیازی بـه نگرانی بـرای دنـدان پر شـده و یا اسـتخوان شکسته شـده نیسـت.

و به راحتی میتوان وارد عرصـه خلبانـی شـد. شرایط قد و وزن تمامـی عوامـل فشـار خـون، قـد، وزن و دیابـت مهـم هسـتند کـه مـورد آزمایـش قـرار میگیرنـد. بـه عنـوان مثال قد حداقلی ۶۰٫۱ متری در نظر گرفته شـده است. همچنین میزان وزن نیز به هواپیمای پروازی بسـتگی دارد. در ارتبـاط بـا ابتلا بـه فشـار خـون و دیابـت پـس گرفتـن مـدرک خلبانـی نیـز شـرایط دیگـری وجـود دارد کـه وابسـته بـه پـرواز اسـت. محدودیت سنی هرچنـد کـه سـن ثابـت و دقیقـی در ایـران نمیتـوان در نظـر گرفت و هیـچ زمانی بـرای شـروع واسـتخدام وجود ندارد ولی سـن اسـتخدام یک خلبـان معموال ۳۰ سـال در نظر گرفته شـده اسـت.

با این حال، موارد متعددی از افـراد بـاالی چهـل سـال وارد عرصـه آمـوزش خلبانـی  شـدهاند و بعـد از گذراندن دورههـای آموزشـی، االن به عنـوان خلبـان مسـافربری مشـغول بـه کارند. حقوق با دالر یا ریال؟ خلبانـی تقریبا در تمـام دنیا، یکـی از مشـاغل پردرآمد و بـا پرسـتیژ کاری باالسـت. در ایران هـم، حداقـل درآمد ایـن شـغل، چندیـن برابـر درآمـد معمـول جامعـه بـه حسـاب میآید. با این حال، حقوق خلبان در ایران به ریـال پرداخت میشـود اماخلبانان میتواننـد با جذب در شـرکتهای هوایـی کشـورهای همسـایه و خارجـی، از حقـوق و مزایـای آنهـا بهـره ببرند. خانم خلبان، واقعیت یا رویا؟ بسـیاری تصـور میکننـد خانمهـا نمیتواننـد خلبـان شـوند امـا ایـن ذهنیـت درسـتی نیسـت.

هرچنـد کـه در گذشـته به علـت محدودیتهـای بانـوان در ایـن زمینه شـرکتهای هوایـی تمایلـی بـه اسـتخدام نداشـتند اما در چند سـال گذشـته شـرکتهای هوایی با تغییـر نگاه خـود بـه ایـن سـمت گام برداشـتهاند و بـه نظـر میرسـد کـه محدودیتهـای اجتماعـی و ذهنـی در حـال رفـع شـدن اسـت. قطعـا دانشـجویان خانـم مرکـز آمـوزش خلبانـی فراسـپهر کـه مشـغول آمـوزش در دورههـای خلبانـی هسـتند، کارنامـه درخشـانی از خـود بـه جـای خواهنـد گذاشـت. تحصیل به همراه کار نحـوه برگـزاری کالسهـای مجموعـه فراسـپهر، طـوری در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه افـراد شـاغل یـا محصلین رشتههای دیگر نیز توان شـرکت در آن را داشته باشند.

بـا توجـه بـه ایـن کـه افـراد مـدرس در ایـن کالسـها صرفـا مدرس نبوده و مدرسـین خود به خلبانی و… اشـتغال دارنـد سـاعت ایـن کالسهـا بـه صـورت متغیـر اسـت هرچند که سعی میشـود این کالس ها بعداز ظهر برگزار شود، همچنین این کالسها برای شاغلین در روزهای تعطیـل برگـزار میشـود. نحـوه برگـزاری ایـن دوره هـا بـه دلیـل قانـون سـازمان هواپیمایـی کشـوری حضـوری اسـت و امـکان برگـزاری سـه دوره ابتدایـی بـه صـورت مجـازی وجـود نـدارد.